นายอิบรอเฮ็ม จารง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/04/2017
ปรับปรุง 15/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 24620
Page Views 234415
 
คู่มือประชาชนตำบลเขาตูม
การขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 59 ครั้ง))
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 58 ครั้ง))
การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 52 ครั้ง))
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 58 ครั้ง))
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 50 ครั้ง))
การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 57 ครั้ง))
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 51 ครั้ง))
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 50 ครั้ง))
การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 59 ครั้ง))
การช่วยเหลือสาธารณภัย ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 56 ครั้ง))
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 33 ครั้ง))
การรับชำระภาษีป้าย ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 34 ครั้ง))
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 33 ครั้ง))
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนเกณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 37 ครั้ง))
การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 35 ครั้ง))
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 32 ครั้ง))
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 32 ครั้ง))
การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 35 ครั้ง))
การขอรับเงินสงเคราะห์ของฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 36 ครั้ง))
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ( (20 เม.ย. 60 | อ่าน 47 ครั้ง))