นายอิบรอเฮ็ม จารง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/04/2017
ปรับปรุง 12/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 47645
Page Views 280844
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขตและเขตการปกครอง
         ตำบลเขาตูมอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอยะรังเป็นระยะทาง ๒๒ กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดปัตตานี
เป็นระยะทาง ๓๗ กิโลเมตร

         ตำบลเขาตูมมีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๘๕.๒๙ ตารางกิโลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
        ทิศเหนือ จดตำบลเมาะมาวีและตำบลกอลำ อำเภอยะรัง
        ทิศใต้ จดเทศบาลนครยะลา, เทศบาลตำบลสะเตงนอก, อบต.วังพญา อำเภอรามัน
        ทิศตะวันออก จดตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง, อบต.ลูโบะยิไร อำเภอมายอ
        ทิศตะวันตก จดแม่น้ำปัตตานีและตำบลท่าแซะ อำเภอเมืองยะลา
สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
       สภาพบริเวณทั่วไปจะเป็นป่าแต่ปัจจุบันบริเวณที่เป็นป่าถูกเปลี่ยนเป็นค่ายทหาร ส่วนแม่น้ำ ภูเขา
และห้วย หนอง ยังคงมีอยู่ แต่สภาพอาจเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างแล้ว โดยเฉพาะหนองน้ำได้อยู่ใน
เขตชลประทาน

จำนวนหมู่บ้าน
      จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน ๗ หมู่ มีบ้านเรือนจำนวน ๓,๗๒๑
หลังได้แก่

- หมู่ที่ ๑ บ้านนัดกูโบ จำนวน ๙๐๘ หลัง
- หมู่ที่ ๒ บ้านบูเกะดาตู จำนวน ๓๕๑ หลัง
- หมู่ที่ ๓ บ้านโสร่ง จำนวน ๑,๐๗๑ หลัง
- หมู่ที่ ๔ บ้านบาโงยะหา จำนวน ๒๓๘ หลัง
- หมู่ที่ ๕ บ้านจาเราะบองอ จำนวน ๗๖๒ หลัง
- หมู่ที่ ๖ บ้านโคกขี้เหล็ก จำนวน ๒๑๐ หลัง
- หมู่ที่ ๗ บ้านนิปิสกูเละ จำนวน ๑๘๑ หลัง
ประชากร
       จำนวนประชากรทั้งสิ้น ๑๔,๑๗๓ คน แยกเป็นชาย ๗,๐๐๖ คน หญิง ๗,๑๖๗ คน
ความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๖๖ คน/ตารางกิโลเมตร


สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
         อาชีพหลัก        ได้แก่   ทำสวนยางพารา
         อาชีพรอง        ได้แก่   รับจ้างทั่วไป
         รายได้เฉลี่ย ๖๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
         - ศูนย์สาธิตการตลาด    ๖        แห่ง
         - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ       ๒        แห่ง
         - โรงงานอุตสาหกรรม   ๔        แห่ง
         - โรงสี  ๘       แห่ง
         - ปั๊มน้ำมันหลอด         ๑๔      แห่ง
         - ตลาดนัด       ๔        แห่ง
         - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต    ๒        แห่ง
         - โรงงานปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น         ๒        แห่ง
         - บริษัทรถยนต์  ๑        แห่ง
         - ร้านค้าต่างๆ   ๖๕      แห่ง
         - โรงตีเหล็ก     ๒        แห่ง

สภาพทางสังคม
         
การศึกษา
 
          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ๗       แห่ง
          - โรงเรียนประถมศึกษา ๓       แห่ง
          - โรงเรียนตาดีกา        ๓๐     แห่ง
          - โรงเรียนปอเนาะ       ๖        แห่ง
          - มหาวิทยาลัยอิสลาม/สถาบันชั้นสูง      ๑        แห่ง
          - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน    ๗       แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
          - มัสยิด/บาลาเซาะห์     ๓๘     แห่ง
          - สุสาน         ๑๒      แห่ง
         
สาธารณสุข
          - สถานีอนามัยประจำตำบล      ๒        แห่ง
          - ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ๗       แห่ง
          - กองทุนยา     ๗       แห่ง
          - กองทุนโภชนาการ     ๗       แห่ง
          - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ   ๑๐๐    เปอร์เซ็นต์
          - ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน    ๗       แห่ง
         
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          - สถานีตำรวจ  ๑        แห่ง
          - ค่ายทหาร     (ค่ายสิรินธร)     ๑        แห่ง
          - รถดับเพลิง   ๑        คัน
          - รถกระเช้าสูง ๑๒ เมตร         ๑        คัน

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
          - มีถนนลาดยางผ่านทุกหมู่บ้าน เป็นระยะทาง ๒๕,๐๐๐ เมตร
          - มีถนน คสล.ทุกหมู่บ้าน
การโทรคมนาคม
          - ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต       ๑        แห่ง
การไฟฟ้า
          - มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
แหล่งน้ำธรรมชาติ
          - ลำน้ำ,ลำห้วย ๑๙      สาย
          - บึง หนอง และอื่นๆ    ๗       แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
          - บ่อน้ำตื้น      ๑,๐๑๐ แห่ง
          - บ่อโยก        ๙        แห่ง