นายอิบรอเฮ็ม จารง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/04/2017
ปรับปรุง 15/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 24626
Page Views 234421
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูม

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและ
                          การแก้ไขปัญหาความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านกีฬาและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข